Woonintiatief

Olivier is een Wooninitiatief, een initiatief dat de ouders hebben genomen.

Olivier bestaat uit een groep van twaalf jongvolwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Olivier biedt zorg en begeleiding die zijn afgestemd op hun individuele behoeften.
De jongvolwassenen wonen in zelfstandige huurappartementen, gegroepeerd rondom een gemeenschappelijke leefruimte. Daarin is ook de slaap- en kantoorruimte opgenomen van het personeel dat de 24-uurszorg levert.

Alle jongvolwassenen (in het vervolg ‘bewoners’ genoemd) hebben behoefte aan structuur, rust en regelmaat in hun dagritme. Ze kunnen altijd terugvallen op een veilige thuishaven.

De keuze voor een Wooninitiatief heeft gevolgen voor de betrokkenheid van ouders en verwanten.
Olivier verwacht van de ouders en/of andere familieleden van de bewoners dat zij zich in woord en daad inzetten voor het welslagen van ons Wooninitiatief. Er worden hoge eisen gesteld aan de betrokkenheid op elkaar, het open staan voor anderen en de zorg en inzet voor het collectief, naast de aandacht voor het eigen kind. Van de ouders wordt verwacht dat zij tal van ondersteunende diensten ten behoeve van de Olivier verrichten.

Visie: zorg en wonen op maat

Doel van Olivier is de divers samengestelde groep bewoners met een beperking, onder regie van de ouders, de benodigde professionele zorg en begeleiding te bieden, in een beschermende woonomgeving.
Olivier streeft na dat zij zich maximaal kunnen ontplooien
en een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden, midden in de samenleving.

Hiermee zijn de belangrijkste kenmerken van Olivier gegeven:

1. diversiteit van de groep bewoners,
2. regie van de ouders,
3. professionele zorg-op-maat,
4. beschermende woonomgeving,
5. zo normaal mogelijk leven,
6. midden in de samenleving, en
7. optimale ontplooiingsmogelijkheden.

Deze kenmerken worden hierna uitgewerkt.

Diversiteit van de groep bewoners
De bewonersgroep bestaat uit zeven mannen en vijf vrouwen. Persoonlijke kenmerken, hobby’s, mogelijkheden, beperkingen en zorgvraag lopen sterk uiteen. De keuze voor zo’n heterogene groep is bewust gemaakt. We hebben namelijk de overtuiging dat onze bewoners juist vanwege hun diverse mogelijkheden en beperkingen elkaar op verschillende gebieden kunnen ondersteunen, aanvullen en stimuleren. De sfeer binnen de bewonersgroep is heel goed; onze bewoners kunnen het goed met elkaar vinden.

Regie van de ouders
Olivier is door de ouders opgezet om zelf de regie over de zorg aan hun kinderen te kunnen voeren. Olivier is opgezet los van bestaande zorginstellingen, maar in goede onderlinge samenwerking. Door deze goede samenwerking tussen de ouders en de professionals die worden ingehuurd, krijgen de bewoners precies de zorg die ze nodig hebben. Maatwerk dus, zowel voor de hele groep als voor iedere bewoner apart.

Professionele zorg-op-maat
De Olivier-bewoners hebben allemaal een indicatie voor 24-uurszorg en –begeleiding, vastgelegd in een zorgzwaartepakket (ZZP). De zorg en begeleiding worden geleverd door een klein, vast team van medewerkers van zorgverlener ASVZ. Als professionals zoeken zij naar een balans tussen individuele vrijheid en uitdaging aan de ene kant en regelmaat en het voorkómen van isolement aan de andere kant. Elke bewoner heeft binnen het team van medewerkers een vaste persoonlijk begeleider (pb’er). De individuele zorg is gebaseerd op een Individueel Plan, dat periodiek met de bewoner en zijn of haar ouders wordt doorgenomen en zo altijd actueel blijft.

Beschermende woonomgeving
Alle bewoners beschikken over een eigen huurappartement met specifieke voorzieningen, die zorg op maat mogelijk maken. De gemeenschappelijke leefruimte heeft een flinke keuken waarin elke dag wordt gekookt. Als ze dat willen, kunnen onze bewoners aanschuiven voor het eten en daarna samen tv kijken, spelletjes doen of gewoon gezellig kletsen. Er is altijd iemand van het zorgteam aanwezig om op terug te vallen.

Zo normaal mogelijk leven
Olivier zorgt voor een vast dagritme en een structuur die het de bewoners mogelijk maken hun dagelijkse bezigheden en hobby’s uit te voeren. Overdag gaan de meeste bewoners naar hun werk of dagbesteding. Eenmaal thuis helpen ze mee bij het inkopen van de boodschappen voor de maaltijden, het koken en het afwassen. Buiten die rituelen van alledag worden er ook tal van gezamenlijke activiteiten georganiseerd. Maar niet alles hoeft samen. Elke bewoner kiest immers zijn eigen weg tussen individuele zelfredzaamheid en groepsdeelname.

Midden in de samenleving
De keuze om Olivier op een centrale plek te vestigen in een relatief kleine maar actieve dorpsgemeenschap is niet een toevallige. Samenwerking met andere partijen in Moergestel vinden we zeer belangrijk. Waar mogelijk doen de Olivierianen mee aan activiteiten in het dorp, de wandelvierdaagse bijvoorbeeld. Enkele bewoners hebben hun werk in het dorp of zijn lid van een sportvereniging. Vrijwilligers uit het dorp zijn actief bij Olivier.

Optimale ontplooiingsmogelijkheden
Warmte, interactie en betrokkenheid met begrip voor elkaar: dat zijn de pijlers waarop de professionele zorg en begeleiding steunen. Diezelfde waarden gelden net zo goed voor de ouders, in onze relaties onderling en in de wijze waarop we met het team en alle twaalf bewoners omgaan. Bij alles staat het welbevinden (lichamelijk en emotioneel) van onze bewoners voorop. Zij worden gestimuleerd persoonlijke relaties aan te gaan en naar vermogen mee te doen in de maatschappij, met recht op privacy én hun eigen mening. Waar mogelijk wordt ook gestimuleerd dat zij hun zelfredzaamheid vergroten en zich verder ontwikkelen.

^ naar Boven

Zorg en Begeleiding

De zorg en begeleiding worden verleend door een vast team van medewerkers, in dienst van ASVZ, een professionele zorgverlener uit Sliedrecht die door Olivier is gecontracteerd.

Bekijk ook:
www.asvz.nl

Door zorg en begeleiding via de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) in te kopen houden we als ouders de regie in eigen hand en kunnen we maximaal inzetten op maatwerk in de collectieve en individuele zorg voor de Olivierbewoners. Met zorgverlener ASVZ is precies afgesproken wat voor aandacht iedere bewoner krijgt en in welke mate. Er wordt regelmatig overlegd over de inzet van personeel en de roostering. De visie van Olivier bepaalt samen met de protocollen van de zorgverlener de kwaliteit van de zorg.

De twaalf bewoners vormen uiteraard de spil van Olivier: om hen draait het. Het team van medewerkers voelt zich betrokken en verantwoordelijk en staat onder leiding van een meewerkende teamleider. De kwaliteit van de geboden zorg en begeleiding voldoet aan de professionele eisen van ASVZ, dat HKZ-gecertificeerd is (‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’).

Het team levert niet alleen ’technische’ lichamelijke verzorging. De medewerkers brengen ook structuur aan in het dagritme. Ze ondersteunen het aangaan en onderhouden van sociale contacten van de bewoners. Het bijhouden van de financiën, de afwikkeling van post en administratie, zorgen dat bewoners bij hun clubs komen: dat alles en meer neemt het team in samenwerking met de ouders voor zijn rekening. De bewoners worden daarbij gestimuleerd zelf te doen wat ze zelf kunnen.

Een bijzondere rol is weggelegd voor het gastteam, dat continu voor ‘warme aanwezigheid’ zorgt. Zij helpen bijvoorbeeld bij de was voor bewoners die dat zelf niet kunnen en zorgen voor de maaltijden (boodschappen, samen koken). Ook de huishoudelijke verzorging wordt door het team geregeld.

Vanuit ASVZ coördineert een sectormanager de zorg. Er is ook een vaste orthopedagoog van ASVZ beschikbaar voor Olivier. Beiden, sectormanager en orthopedagoog, overleggen regelmatig in een driehoeksoverleg met de teamleider.

De twaalf bewoners hebben ieder een persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider (pb’er) is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en ouders. Halfjaarlijks (en zo nodig vaker) wordt een afspraak belegd tussen bewoner, pb’er en ouders om de gang van zaken en de begeleidingsdoelen door te spreken. De individuele zorg en ondersteuning en begeleidingsvragen staan beschreven in een Individueel Plan (IP), dat minstens één keer per jaar wordt herzien. De pb’er, de teamleider, de orthopedagoog, de ouders en uiteraard de bewoner houden in samenspraak het Individueel Plan actueel.

^ naar Boven

Wonen

Olivier is gehuisvest in een nieuwbouwcomplex op de plaats van het voormalige Antoniushuis, een franciscanessenklooster aan het riviertje de Reusel. Het complex in Moergestel is gebouwd door Woonstichting Stromenland (inmiddels Woonstichting Leystromen). Olivier heeft er twaalf individuele appartementen en een gemeenschappelijke ruimte. Die laatste omvat een slaap- en werkruimte voor de zorgverlener (ASVZ), een woonkeuken en een zitgedeelte.

Bekijk ook:
www.leystromen.nl

Niet alleen de twaalf van Olivier wonen in het Antoniushuis. Er zijn ook tien seniorenwoningen in ondergebracht en het Medisch Centrum Moergestel is er gevestigd.

Olivier is gebaseerd op een gescheiden model van zorg en wonen. De zelfstandige appartementen worden gehuurd van Woonstichting Leystromen.

De huur en overige woonkosten, evenals de kosten van levensonderhoud, betalen de bewoners uit eigen inkomsten (veelal een Wajonguitkering, al dan niet aangevuld met loon uit arbeid). Zorg en begeleiding worden ingekocht bij de professionele zorgverlener ASVZ en bekostigd uit de persoonsgebonden budgetten (PGB’s) van de bewoners. Het (financieel) scheiden van zorg en wonen past geheel in het huidige overheidsbeleid om zorg zoveel mogelijk buiten instellingen te regelen (extramuralisering). Doel van dit beleid is de keuzevrijheid van bewoners te vergroten en woon- en zorgvormen te realiseren die bij het individu passen. Olivier is met het uitgangspunt van gescheiden zorg en wonen hierop dus eigenlijk al vooruitgelopen. We hebben de overtuiging dat ons model het beste beantwoordt aan de zorg en begeleiding die onze kinderen verdienen.