Vereniging Olivier

 

Voor een overzicht van recente activiteiten: bekijk het laatste Nieuws en de laatste nieuwsbrieven.

 

Algemene gegevens

 
   
Naam: Vereniging Olivier
ANBI sinds: 1 januari 2008
KvK-nummer: 17219137
RSIN nummer: 819454060
Adres: Statutair:
de Hoefkens 41, 5066 BX Moergestel
Operationeel:
Raadhuisstraat 36, 5066 AP Moergestel
Email: mail
Website: www.OlivierMoergestel.nl

 

Bestuur  
   
Voorzitter: Joep de Ruiter
Secretaris: Leny de Ruiter
Penningmeester: Christ Priems
Bestuurslid: Annie van Helvoirt-Kemps

 

Doelstelling en Beleid

Wat is Olivier? Olivier is een innovatieve, kleinschalige organisatie die zonder winstoogmerk voorziet in een goede zorgverlening en huisvesting voor jongvolwassenen die daartoe zelf onvoldoende in staat zijn door hun lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Olivier is opgezet door een aantal betrokken ouders.

De stichting Olivier behartigt alle zakelijke belangen rond zorg en wonen. Maar we zijn meer dan een woonvorm van twaalf jongeren die 24 uur per dag zorg nodig hebben. De vereniging Olivier koppelt aan hun welzijn een doelstelling die op de buitenwereld is gericht, óók in het belang van onze bewoners. Die doelstelling luidt: het organiseren en bevorderen van sociale integratie en onderlinge cohesie in de dorpse samenleving van Moergestel.

Daarachter gaat de overtuiging schuil dat de twaalf bewoners van Olivier bij uitstek geschikt zijn om mensen dichter bij elkaar te brengen. Als zij er immers bij mogen horen, wie dan niet?

De vereniging Olivier organiseert daarom talloze activiteiten binnen en met de lokale gemeenschap. Waar mogelijk stelt ze haar faciliteiten ook beschikbaar voor activiteiten van anderen in het kader van maatschappelijke participatie. In de nieuwsbrieven die Olivier ook buiten de eigen kring verspreidt, doen we verslag van al onze sociale activiteiten.

Olivier draagt bij aan de kennisverwerving en belangenbehartiging voor mensen met een beperking en werkt daarbij samen met andere wooninitiatieven en landelijke organisaties. Voorbeelden volgen hierna:

Tot de maatschappelijke doelstelling van Olivier behoren niet alleen de contacten met de Moergestelse gemeenschap. Met raad en daad, die stoelen op onze kennis en ervaring, ondersteunen we tal van vergelijkbare zorg- en wooninitiatieven in den lande. We adviseren hen over de opzet van dit soort initiatieven, geven praktische ondersteuning en daadwerkelijke hulp, bijvoorbeeld bij fondsenwerving voor het inrichten van gemeenschappelijke ruimten, we laten regelmatig belangstellenden zien hoe ‘ons huis’ eruit ziet en we treden met presentaties naar buiten om onze expertise met anderen te delen.

Olivier heeft samen met andere partijen (Zorgbelang Brabant) onderzoek gedaan naar de consequenties van veranderende wet- en regelgeving op het gebied van werk en dagbesteding voor mensen met een beperking. De publicaties die daaruit voortvloeien worden breed gedeeld met belangenorganisaties voor mensen met een beperking en met andere ouderinitiatieven.

De vragenlijsten die Olivier heeft ontwikkeld om bijvoorbeeld meer inzicht te krijgen in wensen, behoeften en tevredenheid van de eigen bewoners en hun ouders worden daarnaast actief door het hele land beschikbaar gesteld van zusterinitiatieven en organisaties die zich richten op mensen met een beperking.

In de nieuwsbrieven (zie ook het Archief) worden ook de activiteiten van de Vereniging beschreven.

  De Vereniging Olivier heeft de Anbi-status.

en legt verantwoording af middels door haar accountant goedgekeurd  jaarverslag.

Bestuursleden en gewone leden van de Vereniging Olivier ontvangen geen enkele vergoeding voor hun activiteiten.