Stichting Olivier

Stichting Olivier regelt de zakelijke belangen van Olivier voor zorg en wonen. Het bestuur van de stichting vergadert daartoe gemiddeld zesmaal per jaar. Zij bereidt ook het overleg voor dat zij viermaal per jaar heeft met ASVZ, met de teamleider en de sectormanager. Alle ouders krijgen alle verslagen van bestuursvergaderingen ter inzage, zodat zij altijd op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen en de (financiële) stand van zaken.

Het bestuur van Stichting Olivier bestaat uit drie ouders. De stichting heeft de formele contracten afgesloten met de zorgverlener en de woonstichting en met de individuele bewoners of hun wettelijk vertegenwoordigers. Daarnaast behartigt zij de formele, externe contacten.

Met ASVZ is de stichting een overkoepelend contract aangegaan voor de levering van zorg en begeleiding. Zij sluit bovendien jaarlijks met elke bewoner een contract op maat. Daarin wordt, op basis van de door het CIZ afgegeven indicatie van de bewoner, vastgelegd welke zorg en ondersteuning hij of zij krijgt.

Ook met woonstichting Leystromen is Stichting Olivier een overkoepelend contract, voor de huur, overeengekomen. Vervolgens heeft Stichting Olivier elke bewoner een individueel huurcontract voorgelegd, dat overeenkomt met de opzet en voorwaarden van de woonstichting. Ook zijn afspraken over de gezamenlijke huishouding tussen de bewoners en Stichting Olivier contractueel vastgelegd.

Het bestuur van de Stichting ziet erop toe dat de kwaliteit van de zorg, de inzet van personeel en de huishoudelijke verzorging gewaarborgd blijft.

Vanuit het bestuur worden, in samenspraak met de werkgroep Financiën, de toekenningsbeschikkingen van het PGB van het Zorgkantoor gecontroleerd. Als ouders hulp nodig hebben bij een aanvraag, een herindicatie of een bezwaarprocedure kunnen zij op het stichtingsbestuur een beroep doen.

De statuten voor de Stichting en Vereniging Olivier zijn op 15 januari 2008 ten overstaan van notaris Beijsens van Daamen Notarissen uit Tilburg ondertekend. Het bijbehorend huishoudelijk reglement van de Stichting voorziet erin dat praktische zaken worden geregeld. Stichting Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17218509.

Raad van Belanghebbenden

Aan de Stichting is een Raad van Belanghebbenden toegevoegd. Omdat de ouders daar lid van zijn, hebben zij allemaal een directe relatie met de zakelijke Stichting. In de voorbereidingsfase van Olivier vonden vergaderingen van de Raad van Belanghebbenden maandelijks plaats. Inmiddels vergadert de Raad van Belanghebbenden drie keer per jaar, of vaker indien nodig, met het bestuur van de Stichting. Deze vergaderingen worden voorbereid door het bestuur van de Stichting. Van alle vergaderingen komen er verslagen die de ouders en de teamleider kunnen raadplegen.

Comité van aanbeveling

Het Comité van aanbeveling bestaat uit te goeder naam en faam bekend staande inwoners uit Moergestel. Het comité heeft tot doel de bekendheid van Olivier te vergroten en de integratie in Moergestel te vergemakkelijken.
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:

  • L.H.J.L. van Dam, accountant
  • Mr. P.Th.A. de Hair, oud-notaris
  • L.F.J.M. van den Meijdenberg, oud-voorzitter Audacia
  • J.F. van den Meijdenberg, fysiotherapeut

Steunstichting

De Steunstichting Olivier is opgericht om de continuïteit en toekomstbestendigheid van Olivier te ondersteunen. Het bestuur van de Steunstichting bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van de Stichting.

^ naar Boven

Werkgroepen

Olivier wil ook door de manier waarop zij haar activiteiten organiseert ervoor zorgen dat het Wooninitiatief tot in lengte van jaren blijft bestaan. Voor die toekomstbestendigheid is de daadwerkelijke inzet van ouders en andere familieleden van groot belang.
Ouders zijn actief in de besturen van Stichting en Vereniging Olivier, maar ook in permanente (Beheer, Financiën, Publiciteit) en tijdelijke werkgroepen (Inrichting, Sponsoring). In de werkgroepen wordt de besluitvorming voor het bestuur van de Stichting en het overleg met de Raad van Belanghebbenden voorbereid.

Taken werkgroepen:

Werkgroep Beheer
– contacten en afspraken met Woonstichting Leystromen over huren, servicekosten, Warmte Koude Opslag (in overleg met penningmeester),
– bijhouden elektriciteitsverbruik en stimuleren van zuinig gebruik,
– afstemming zaken met betrekking tot beheer gebouw: tuin, fietsenstalling,
– afstemming met andere bewoners Antoniushuis (in overleg met teamleiding),
– technische ondersteuning begeleidingsteam,
– toezien op beheer en onderhoud inventaris.

Werkgroep Financiën
– toezicht op nakomen gemaakte financiële afspraken,
– bijhouden overheidsbeleid op het terrein van de financiering van de zorg,
– uitvoering boekhouding, toezicht op sponsoring en verantwoording van sponsormiddelen,
– bewaking zorgkosten,
– facturering diverse kosten aan bewoners.

^ naar Boven

Stuurgroep Toekomst

De Stuurgroep Toekomst van Olivier heeft tot doel om Olivier beter op de toekomst voor te bereiden. De Stuurgroep is van start gegaan in 2017 na voorbereidend werk van de werkgroep Toekomstbestendigheid ofwel ‘Olivier for ever. Deze laatste werkgroep had als taak risico’s van Olivier te inventariseren en een aanpak te bedenken om de te verwachten problemen te tackelen vanuit de gedachte dat bewoners en hun ouders ouder worden en hun werkzaamheden voor Olivier zullen moeten gaan overdragen. De Stuurgroep heeft als hoofdtaak de kaders te beschrijven waar Olivier voor staat inclusief de grenzen van de collectiviteit, en overeenstemming bereiken tussen team en ouders (en broers/zussen) over wat wel en wat niet van Olivier mag worden verwacht De Stuurgroep bestaat uit vier ouders en de teamleider. Sinds de start van de stuurgroep zijn themagroepen bestaande uit ouders en teamleden actief geweest om deelonderwerpen uit te werken en is een start gemaakt met het beschrijven en vastleggen van alle afspraken die binnen de kaders van Olivier zijn gemaakt.

Olipedia

Alle inhoudelijke en organisatorische informatie over Olivier wordt systematisch vastgelegd in Olipedia: een intern digitaal toegankelijk naslagwerk met doorklikopties dat op de interne website van Olivier wordt geplaatst. Bedoeling van Olipedia is dat toekomstige betrokkenen snel en goed inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop zaken zijn geregeld en in de argumentatie daarvoor. Alle onderwerpen die in Olipedia terechtkomen, worden eerst in de Stuurgroep en het bestuur van Stichting of indien van toepassing in het bestuur van Vereniging Olivier besproken en voorgelegd aan de Raad van Belanghebbenden.

Themagroepen

Deelonderwerpen die relevant zijn voor de toekomst van Olivier worden uitgewerkt in themagroepen waarin ouders, teamleden en bij voorkeur ook broers en zussen samenwerken. Themagroepen zijn per definitie tijdelijk actieve groepen. Themagroepen zijn actief (geweest) op de volgende gebieden:

  • Social Media
  • Nalatenschap en erfrecht
  • Olivier in 2025
  • Eigen regie
  • Noodzakelijk, nuttig, leuk
  • Inventarisatie betrokkenheid broers en zussen.

^ naar Boven

Vereniging en Vrienden

Vereniging Olivier bevordert en onderhoudt het sociaal netwerk van ouders, familie, vrienden en vrijwilligers maar zij is er daarnaast ook op gericht om de interactie met de dorpsgemeenschap van Moergestel te stimuleren.

Hier staat meer info in verband met de ANBI status van Vereniging Olivier.

Vereniging Olivier bevordert en onderhoudt het sociaal netwerk van ouders, familie, vrienden en vrijwilligers maar zij is er daarnaast ook op gericht om de interactie met de dorpsgemeenschap van Moergestel te stimuleren. Olivier wil nadrukkelijk onderdeel zijn van de (lokale) gemeenschap en doet daarom zoveel mogelijk mee aan (het organiseren van) activiteiten in het dorp.
Te denken valt aan het organiseren van discoavonden, meedoen aan de avondvierdaagse, de carnavalsoptocht en Fietsdorp Moergestel, gezamenlijke activiteiten met RIBW en verzorgingshuis Stanislaus in Moergestel, Wiekentkunst etc. Ook de ouders en vrijwilligers zijn, als het even kan, bij al die activiteiten van de partij.
Tot de activiteiten behoren ook de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse collecte voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind in Moergestel en ondersteuning van de lokale zorgstructuur door actieve deelname aan de ontwikkeling van de zorgcoöperatie Zorg-voor-elkaar in Oisterwijk-Moergestel-Heukelom.

Alle ouders van de bewoners zijn lid van de Vereniging, net als de meeste broers en zussen. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit vier ouders en een broer. Vergaderingen van het verenigingsbestuur vinden tweemaandelijks plaats en de verslagen zijn voor alle leden in te zien. Jaarlijks is er een algemene ledenvergadering.

De Vereniging heeft de ANBI-status: Algemeen Nut Bevorderende Instelling waardoor een gift aftrekbaar is van de belasting.

Vrienden van Olivier zijn betrokken bij Olivier en bij de bewoners. Het vriendennetwerk bevordert de verbondenheid van Olivier met de ‘buitenwereld’ en vooral met de Moergestelse gemeenschap.

Wat kunnen vrienden betekenen? Zij kunnen zich inspannen om Olivier en de bewoners te betrekken bij de Moergestelse samenleving. Vrienden kunnen ook daadwerkelijk meehelpen bij activiteiten van en voor Olivier: een keer voor de groep komen koken of een uitstapje organiseren bijvoorbeeld.
Het is ook mogelijk de vriendschap vanuit een specifieke expertise in te vullen. Denk aan het leveren van juridische know-how of het aanboren van een eigen netwerk om zaken geregeld te krijgen voor de Olivier gemeenschap of voor andere, vergelijkbare doelgroepen.

Waar kunnen vrienden op rekenen? Olivier houdt vrienden op de hoogte van het reilen en zeilen van Olivier. Twee à drie keer per jaar krijgen ze mailnieuws. Ook worden ze uitgenodigd voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Regelmatig organiseert Olivier een ‘kijkje in de keuken’ zoals de Open Olivier Dag in 2015. Vrienden worden hiervoor uitgenodigd.

De Vrienden van Olivier vallen onder de Vereniging Olivier. De vriendschap is gratis. Je wordt vriend op uitnodiging van één van de bewoners. Bekijk de Vriendenbrief (maart 2015).

Vereniging Olivier staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17219137.