Bewoners doen mee

Het wordt mensen met een beperking niet altijd gemakkelijk gemaakt om mee te doen in de maatschappij. Vooral daarom zet de Vereniging Olivier zich op verschillende manieren in om de participatie van mensen met een beperking in de maatschappij te bevorderen.

Voor de Olivier bewoners wordt samen met ASVZ bekeken op welke manier zij hun dagelijkse activiteiten (dagbesteding, (vrijwilligers)werk, hobby’s) zoveel mogelijk kunnen verrichten in de eigen omgeving. Bewoners zijn actief in het verzorgingshuis in Moergestel en in het plaatselijke restaurant en ze sporten bij de lokale sportschool.

^ naar Boven

Lokale samenwerking

Ouders van Olivier dragen proactief en constructief bij aan diverse maatschappelijke initiatieven die in de gemeente Oisterwijk en in de kern Moergestel worden ontwikkeld.

In de beginfase is Olivier ondersteund door MEE regio Tilburg.
De gemeente Oisterwijk heeft ondersteuning geboden aan bewoners met individueel noodzakelijke voorzieningen (via de Wmo), zoals keukenaanpassingen voor rolstoelers.

Samenwerking met andere Wooninitiatieven

Olivier ondersteunt in woord en daad nieuwe initiatieven in het domein van zorg en wonen door het delen van verworven kennis en expertise. Het kan dan gaan om beleidsontwikkelingen op het terrein van de gehandicaptenzorg, de veranderingen in wet- en regelgeving waar Wooninitiatieven mee te maken krijgen (bijvoorbeeld nieuwe regelgeving over kwaliteitszorg, privacywetgeving, wetgeving over toezicht en bestuur, aanleveren van de jaarverantwoording, introductie PGB Portaal 2.0), praktische hulp bij het verwerven van sponsorgelden, adviezen bij het optellen van een exploitatieplan of contracten met een zorgaanbieder en wooncorporatie. Olivier overlegt ook regelmatig over nieuwe ontwikkelingen met andere initiatieven, binnen of buiten ASVZ.

Olivier is lid van PGB-belangenbehartigersverenigingen Per Saldo en Naar Keuze. Stichting Olivier is ook lid van de Landelijke Vereniging van Ouderinitiatieven (LVOI) en van de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI) waarmee Olivier voldoet aan de wettelijke verplichting te zijn aangesloten bij een organisatie die voorziet in een klachtenregeling.

Olivier is actief lid van het Regionaal Platform Samenwerkende Wooninitiatieven (RPSW) in Eindhoven en participeert in regionale en landelijk georganiseerde activiteiten rondom wooninitiatieven. Samen met Zorgbelang Brabant is een onderzoek uitgevoerd naar de regelgeving voor Werk en Dagbesteding voor de doelgroep waartoe onze bewoners behoren en is een meting gedaan van de tevredenheid met werk en dagbesteding bij onze eigen bewoners en bij de bewoners van wooninitiatief Goed Wonen in Oisterwijk. Het resultaat is in een publicatie vastgelegd. De vragenlijsten die Olivier heeft ontwikkeld voor dit onderzoek maar ook voor andere onderzoeken worden op verzoek beschikbaar gesteld aan andere wooninitiatieven in de regio en in heel Nederland.

Het overzicht dat Olivier heeft gemaakt van alle relevante wetten, instellingen en begrippen die relevant zijn voor ouderinitiatieven wordt op verzoek eveneens gedeeld met andere ouderinitiatieven. Ook de inhoudsopgave van Olipedia, het interne digitale overzicht dat Olivier heeft opgesteld van alle begrippen, keuzes en achtergronden daarvan die zijn gemaakt, is beschikbaar voor derden.